TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

KHOA Y HỌC LÂM SÀNG

Chức năng nhiệm vụ

  • Xây dựng và thực hiện các khoá đào tạo và bồi dưỡng về phát hiện sớm khuyết tật, xác định nhu cầu cần PHCN của người tàn tật và tổ chức phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
  • Thực hiện và tham gia các nghiên cứu về tàn tật hoặc liên quan đến tàn tật và PHCN.
  • Thực hiện và tham gia các dự án về mô hình cung cấp dịch vụ PHCN cho người tàn tật bao gồm can thiệp sớm, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, giáo dục hoà nhập, dịch vụ chỉnh hình...